Dekret

włącz .

                                                                                 Kielce, dnia 15 czerwca 2021 r.

Nr OA – 67/21

 

DEKRET

     W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego Nr OA –102/20 dnia 23 października 2020 r., kierując się dobrem duchowym wiernych, niniejszym

odwołuję z dniem 20 czerwca 2021 r. udzieloną przeze mnie dyspensę
od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

     Jednocześnie polecam, aby w niedzielę 20 czerwca 2021 r. podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy oraz zaraz po otrzymaniu informacji, zamieścić niniejszy dekret na tablicy ogłoszeń przy kościele i na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

      Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII